top of page
  • iritmilo

הטיפ של דרור רחמים:בעת קבלת אשראי – יש לוודא שבעל העסק משתמש בהלוואה שקיבל לצרכים שהוגדרו מראש בלבד


עסק בתחום התשתיות ההנדסיות שחבר לקבלן ביצוע בהגשת מועמדות למכרז.

עם קבלת המכרז, הקבלן נדרש לגיוס מיידי של מהנדסים עבור הפרויקט.

הקבלן נדרש להעמיד לרשותם רכבים, ציוד מחשובי, תשלום משכורות ועוד הוצאות מתוקף העסקתם.

זאת, עוד לפני שהקבלן התחיל בפועל את הפרויקט וקיבל ולו תשלום ראשון בגין המכרז.

העסק נדרש להלוואת גישור מצד אחד - הוא נדרש לכסף בצורה הדרגתית לאורך החודשים הראשונים של הפרויקט ועד שיתחיל לקבל תשלום.

ובנוסף, לכרית בטחון לכל בלת"ם שיצוץ עם תחילת הפרויקט.

הבעיה:

בהלוואה מהבנק הקבלן יחוייב לקחת את כל הכסף במועד קבלת ההלוואה – הוא יתחיל מיד להחזיר סכומים גדולים, יתחיל לשלם ריבית על הכסף שקיבל ועלול להוציא יותר ממה שתכנן.

הוא מעדיף לקבל את הכסף ולהשתמש בו ככל שיתקדם הפרויקט ויידרש לכסף.

הפתרון:

הלקוח נדרש להלוואת גישור הדרגתית שתחזיק את העסק לאורך החודשים הראשונים של המכרז

ותיתן לקבלן שליטה על יציאת הכסף

bizi תיתן לקבלן קו אשראי ללא עלות – שנשאר בחשבון הלקוח ב bizi, ממנו הקבלן ימשוך כל פעם ככל שיידרש ויחזיר כל משיכה בנפרד ב 12 תשלומים.

הכסף יועבר מיידית לחשבון הקבלן לביצוע התשלום הנדרש בלבד.

כך, הקבלן בשליטה ולא מתפתה להוציא כסף שאין ל ומשלם רק על הסכום שמשך

היתרון והייחוד של bizi מבחינת דרור –

בבנק – כאשר לקוח מקבל אשראי הוא נדרש למשוך מיידית ובבת אחת את כל הכסף.

הפתרון של bizi מספק ללקוח קו אשראי ממנו ימשוך כסף ככל שנדרש, באופן מדורג ולא בבת אחת

פתרון זה מוודא גם שהכסף ימומש לצרכים האמיתיים ובעת הצורך בלבד

וגם שבעל העסק משלם רק עבור הסכום שמשך ורק עבור התקופה בה נדרש בפועל לכסף

הטיפ של דרור רחמים:

בעת קבלת אשראי – יש לוודא שבעל העסק משתמש בהלוואה שקיבל לצרכים שהוגדרו מראש בלבד

לוודא שלא יוצא יותר ממה שתוכנן.

גם אם התקבל סכום גבוה מהצורך המיידי - יש לוודא שיתרת הסכום תמומש בהתאם לתוכנית העסקית בלבד.

טיפ 2:

אל תתייחס למסגרת העו"ש כאל חלק מהכסף הזמין לעסק, כאל כסף שאפשר וכדאי לבזבז

אל תתייחס אליו כאל כסף אמיתי

המסגרת הזו נועדה לשמש כרית בטחון – ליום סגריר – לא לניהול השוטף של העסק


10 צפיות0 תגובות

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page